Automatització i Control

Els nostres productes d’Automatització i Control ofereixen solucions avançades per optimitzar i supervisar els processos industrials i sistemes d’automatització. Proporcionem PLCs, HMIs, sensors, actuadors i altres dispositius de control per a una gestió eficient i precisa. Amb tecnologies de punta, garantim un control sofisticat i una operació segura, millorant la productivitat i la fiabilitat en diverses aplicacions industrials.

CONNEXIÓ

Connectors multicontacte, connectors potència, senyal i pneumàtica, connexionat sensors, busos de camp, bornes.

DETECCIÓ

Sensors proximitat, visió artificial, posicionament, mesurament, sensors inductius i òptics, finals de carrera, productes ATEX.

ENVOLVENTS

Pupitres, armaris murals (acer i polièster), armaris autoportants, caixes de control i maniobra.

Marques de prestigi