Identitat del titular del lloc web

Nom comercial: SUBMINISTRAMENTS SANT PERE DE RIUDEBITLLES, SL

Denominació social: SUBMINISTRAMENTS SANT PERE DE RIUDEBITLLES, SL

 (des d’ara EL TITULAR DEL WEB)

NIF: B66172719

Adreça: Sant Pere de Riudebitlles (08776), Barcelona, Espanya

Telèfon: 938997907

eMail: administracion@smspere.com

 

Termes legals i condicions

La utilització d’aquest lloc web atribueix al navegant la condició d’usuari del lloc, la qual cosa implica l’adhesió a les presents condicions en la versió publicada en el moment en què es permetre l’entrada. Per això, EL TITULAR DEL WEB recomana a l’usuari llegir les mateixes atentament cada vegada que accedeixi al lloc web. L’accés a determinats continguts oferts a través d’aquest lloc web pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l’accés i / o utilització d’aquests continguts, l’usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars. EL TITULAR DEL WEB podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i / o configuració del lloc Web, així com alguns o tots els Continguts, i modificar les condicions generals i / o condicions particulars requerides per utilitzar els mateixos.

 

Responsabilitat i garantia del titular del web

ACCÉS

Amb caràcter general, els usuaris podran accedir al lloc web de forma lliure i gratuïta. No obstant això EL TITULAR DEL WEB es reserva acord amb la legislació vigent el dret de limitar l’accés a determinades árees del lloc web. En aquests casos, com a requisit previ per poder accedir al servei, l’Usuari haurà de registrar-se facilitant tota la informaciò sol.licitada, de forma actualitzada i real (vegeu política de privacitat). L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’Usuari es compromet a fer un és diligent ia mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

 

Continguts

EL TITULAR DEL WEB es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Continguts que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà tal circumstància als Usuaris, els quals podran sofrir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis. En conseqüència, EL TITULAR DEL WEB no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc web ni dels Continguts, tant els propis com els d’altres llocs web als quals es pugui accedir mitjançant enllaços, de manera que la utilització de els mateixos per part de l’Usuari es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir responsabilitats a EL TITULAR DE LA WEB en aquest sentit. EL TITULAR DEL WEB no serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, de la Informació adquirida o accedida per oa través del lloc web, de virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió , o fallades en la línia. Queda prohibit transmetre o enviar a través del lloc web qualsevol contingut il legal o il lícit, virus informàtics, o missatges que, en general, afectin o violin drets d’EL TITULAR DEL WEB o de tercers.

 

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta web és propietat d’EL TITULAR DE LA WEB. Els drets de Propietat Intel lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles que s’estableixin des d’ella a altres pàgines, són propietat exclusiva d’aquest, llevat que s’especifiqui una altra cosa. Totes les denominacions, dissenys i / o logotips que componen aquesta pàgina són marques degudament registrades. Qualsevol és indegut de les mateixes per persona diferent del seu legótim titular podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent. Els drets de propietat intel lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a la web. Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització escrita d’EL TITULAR DE LA WEB.

 

Legislació aplicable

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.

 

Política de privacitat

Als efectes del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, EL TITULAR DEL WEB informa que les dades personals que ens pogués facilitar durant la navegació pel nostre lloc web seran incorporades a un tractament de dades de responsabilitat de EL TITULAR DEL WEB, amb l’única finalitat de poder gestionar la seva peticiò. Només en el cas que l’usuari hagi donat el seu consentiment exprés, EL TITULAR DEL WEB li enviarà informació; tècnica, operativa i comercial, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i / o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem d’interès per l’usuari. EL TITULAR DEL WEB es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia, complint amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives. Finalment, l’informem sobre la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició mitjançant formulari adreçat a l’administrador del sistema.